Deze website is een initiatief van het Netwerk Mediawijsheid.

Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als project opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij het netwerk zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen aangesloten, allen actief op het gebied van mediawijsheid. Denk aan ict-bedrijven, bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, uitgeverijen, onderzoeksinstituten, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Onze gezamenlijke missie: Nederland mediawijs. Netwerk Mediawijsheid vervult daarbij de rol van verbinder, wegwijzer en gangmaker.

Netwerk Mediawijsheid wordt aangestuurd door 5 toonaangevende organisaties op het gebied van mediawijsheid: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Human, Kennisnet, Koninklijke Bibliotheek.

Het programmabureau is gehuisvest in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Content

Gebruik van enige informatie verkregen middels de site netwerkmediawijsheid.nl en andere daaraan gelieerde websites gebeurt op risico van de gebruiker. Netwerk Mediawijsheid streeft ernaar te waarborgen dat de op deze site te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Netwerk Mediawijsheid als portal fungeert in haar rol als dienstverlener volledig en juist is. Netwerk Mediawijsheid kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels haar websites gevonden wordt.

Netwerk Mediawijsheid en de aan haar gelieerde organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van de site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Auteursrecht

De rechten van intellectuele eigendom liggen bij het Netwerk Mediawijsheid en haar bloggers, tenzij anders vermeld. Voor het gebruik van content kan contact opgenomen worden via info@mediawijzer.net.

Techniek

Het technisch functioneren van de kabel- en breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de kabel- respectievelijk breedbandverbinding en connectiviteit. Netwerk Mediawijsheid aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier. Netwerk Mediawijsheid vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van het Netwerk Mediawijsheid en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de sites welke door het Netwerk Mediawijsheid en haar partners worden beheerd en ontwikkeld.

Tevens is het Netwerk Mediawijsheid niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de site of de servers van netwerkmediawijsheid.nl die de informatie toegankelijk maken. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is het Netwerk Mediawijsheid geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van sites welke door het Netwerk Mediawijsheid worden ontwikkeld of beheerd, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Beeldmateriaal

Op de door het Netwerk Mediawijsheid georganiseerde evenementen kunnen foto- en/of filmbeelden worden gemaakt voor online gebruik en fysieke publicaties. Netwerk Mediawijsheid heeft gebruiksrechten over dit beeldmateriaal. Netwerk Mediawijsheid besteedt uiterste zorg aan het verkrijgen van de rechten van deze beelden. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van een beeld dan kunt u dit richten aan info@mediawijzer.net.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@mediawijzer.net. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons en/of informatie over de te volgen procedure.