De samenleving medialiseert en digitaliseert snel. Maar te veel mensen kunnen hier niet actief aan deelnemen. Zij hebben mediawijsheid nodig om de kansen van media te benutten én weerbaar te zijn tegen de risico's. Daarom werkt Netwerk Mediawijsheid - met meer dan duizend aangesloten organisaties - hard aan mediawijsheid voor iedereen. 

Snel naar:

Bewustwording bij het brede publiek

Mediawijsheid begint bij bewustwording. Bewust van de kansen die media je bieden, van de risico's op internet en de vaardigheden die je nog kunt ontwikkelen. Met organisaties door het hele land bieden we jong en oud de kans om bewust, kritisch en actief media te gebruiken. Dit doen we onder meer met landelijke campagnes, de serious game MediaMasters, toegankelijke websites en sociale media.

Campagnes & MediaMasters

Met landelijke campagnes vragen we aandacht voor urgente mediawijsheidthema's, zoals desinformatie, digitale balans en mediaopvoeding van het jonge kind. De campagnes worden georganiseerd voor en door het netwerk, waardoor het bereik groot is. Met de serious game MediaMasters hebben inmiddels meer dan een miljoen kinderen basiskennis opgedaan over mediawijsheid.

Media Ukkie Dagen

De Media Ukkie Dagen (5 t/m 12 april 2024) vragen aandacht voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0-6 jaar.

Lees meer
MediaMasters

MediaMasters - Samen mediawijs in de klas

Meer dan 145.000 leerlingen meldden zich in 2020 aan voor MediaMasters. Dé serious game over mediawijsheid

Lees meer
Week van de Mediawijsheid 2021

Week van de Mediawijsheid

De Week van de Mediawijsheid is de jaarlijkse bewustwordingscampagne over het kritisch en actief omgaan met media. Dit jaar over Samen Sociaal Online

Lees meer

Actuele thema's en projecten

Een flink aantal mediawijze onderwerpen vraagt over een langere periode onze aandacht. Zo richten we ons meerdere jaren op online omgangsvormen binnen het thema Samen Sociaal Online. Met de Goed in Gesprek-campagne wil Netwerk Mediawijsheid de weerbaarheid tegen desinformatie duurzaam vergroten. En DichterBijNieuws zet in op het vergroten van de persveiligheid in Nederland.

DichterBijNieuws: Samen voor een vrije en veilige pers

De persvrijheid en persveiligheid in Nederland komt steeds verder onder druk te staan. En dit is iets waar we ons allemaal zorgen om moeten maken. Want zonder vrije pers, die veilig z’n werk kan doen, komt de democratie zélf in gevaar.

Lees meer
Challenge Samen sociaal online 2022

Samen Sociaal Online

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de online wereld een fijne plek blijft. Kijk wat jij kunt doen en pas de tips voor jong en oud toe, of deel ze in je omgeving of doelgroep.

Lees meer
Casus over boerenprotesten - Alle boeren weg voor woningbouw

Goed in gesprek over verkeerde informatie

Met de campagne 'Goed in gesprek over verkeerde informatie' wil Netwerk Mediawijsheid de weerbaarheid tegen desinformatie vergroten.

Lees meer

Websites voor jong en oud

Via publiekswebsites zoals Mediawijsheid.nl, Hoezomediawijs.nl en isdatechtzo.nl bieden we laagdrempelige informatie en wijzen we de weg naar relevant aanbod uit het netwerk. Daarmee kunnen volwassenen en kinderen gemakkelijk aan de slag met mediawijsheid.

jeugdsite hoezomediawijs

HoeZoMediawijs.nl - De mediawijze jeugdsite

Op deze website krijgen kinderen vanaf 10 jaar betrouwbare informatie over veilig en slim gebruik van internet en (sociale) media. Met jaarlijks meer dan 160.000 bezoekers

Lees meer

Mediawijsheid.nl - Iedereen mediawijs

De publiekswebsite Mediawijsheid.nl is de betrouwbare wegwijzer in veilig en slim gebruik van (digitale) media. Met jaarlijks meer dan 450.000 bezoekers

Lees meer
illustratie bij artikel lancering isdatechtzo.nl website over nepnieuws

Isdatechtzo.nl - Vergroot kennis over nepnieuws

Desinformatie is een groeiend probleem. Isdatechtzo.nl vergroot op een laagdrempelige manier kennis over nepnieuws

Lees meer

Ondersteunen van de omgeving

Als je mediawijzer wilt worden kun je soms hulp gebruiken van je omgeving. Daarom is het belangrijk dat professionals en ondersteuners ook mediawijs zijn en anderen kunnen helpen. Daarvoor biedt Netwerk Mediawijsheid tools, kennis en onderzoek. Samen met het netwerk werken we continu aan de bij- en nascholing van professionals en ondersteuners.

Tools en modellen

Netwerk Mediawijsheid ontwikkelt tools en modellen om mediawijsheid te verankeren in praktijk en beleid. Gevestigde modellen zoals het Mediawijsheid Competentiemodel en de MediaDiamant worden veelvuldig gebruikt door het netwerk. Bijvoorbeeld als basis voor materialen en onderzoek en als handvat voor projecten en ouderavonden.

competentiemodel,mediawijsheid competentiemodel

Het Mediawijsheid Competentiemodel | Bekijk de uitlegvideo

Wat is mediawijsheid nu precies? Hoe kun je er onderzoek naar doen of lesmateriaal voor ontwikkelen? Om deze vragen te beantwoorden heeft Netwerk Mediawijsheid het Mediawijsheid Competentiemodel 2021 ontwikkeld.

Lees meer
MediaDiamant

MediaDiamant Toolkit voor professionals

44% van de ouders maakt zich weleens zorgen over het mediagebruik van hun opgroeiende kinderen. Bijna net zoveel ouders willen hulp bij mediaopvoeding. De MediaDiamant is een handige wegwijzer voor opvoeders en professionals.

Lees meer
checklist,lesmateriaal

Checklist mediawijsheid lesmateriaal: 10 aandachtspunten

Het aanbod mediawijsheidprogramma’s neemt in rap tempo toe. Om scholen, leerkrachten en mediacoaches te helpen hun weg te vinden in het grote aanbod, heeft Netwerk Mediawijsheid een checklist samengesteld met 10 aandachtspunten.

Lees meer

Alles over digitale balans

Welke rol spelen media in jouw leven? Schermen zijn leuk, maar kunnen ook veel van je vragen. Netwerk Mediawijsheid zet op deze pagina eigen initiatieven en relevante onderzoeken en artikelen voor je op een rij.

Lees meer

Kennis & onderzoek

Er is al veel kennis over mediawijsheid. Netwerk Mediawijsheid zorgt ervoor dat deze kennis toegankelijk is en actief wordt uitgewisseld, via onder andere webinars en publicaties. Onze Wetenschappelijke Raad zorgt voor verbinding tussen onderzoek en de praktijk. En waar kennis ontbreekt laten we onderzoek uitvoeren of stimuleren we nieuw onderzoek.

onderzoekspresentatie,week van de mediawijsheid,ouderen in digitaal Nederland

Ouderen in digitaal Nederland

Er is een dringende behoefte aan de ontwikkeling van vaardigheden in alledaags mediagebruik van ouderen (55+). Zo blijkt uit onderzoek in het kader van de Week van de Mediawijsheid 2019 door Alexander van Deursen (Universiteit Twente), Netwerk Mediawijsheid, SeniorWeb en het Nationaal Ouderenfonds.

Lees meer
Wetenschappelijke raad Netwerk Mediawijsheid

Maak kennis met de Wetenschappelijke Raad

Een goede invulling en ontwikkeling van de activiteiten van het Netwerk Mediawijsheid vraagt om een stevige verbinding met kennis en onderzoek. Maak kennis met de Wetenschappelijke Raad, die kennis over mediawijsheid bij elkaar brengt, bepaalt waar de hiaten liggen en zal aangeven welke nieuwe kennis nodig is.

Lees meer
foto-bij-nepnieuws-onderzoeksrapport

Onderzoeksrapport Nepnieuws

In opdracht van Netwerk Mediawijsheid heeft No Ties een onderzoeksrapport ontwikkeld over de invloed van nepnieuws in Nederland.

Lees meer

Iene Miene Media 2021 - Mediagebruik door kinderen van 0 t/m 6 jaar

Sinds 2012 initieert Netwerk Mediawijsheid de 'Iene Miene Media Monitor', een grootschalig onderzoek onder huishoudens met jonge kinderen.

Lees meer

De kracht van het netwerk

Samen bereik je meer dan alleen. Door onze netwerkaanpak kunnen we belangrijke mediawijsheidthema’s makkelijker, sneller en creatiever aanpakken. Daarom bundelen betrokken organisaties en professionals de krachten: we delen ervaringen, kennis en kunde en zijn aanjager van mediawijsheid in beleid en politiek.

Samenwerken, kennis delen & ontmoeten

Netwerk Mediawijsheid stimuleert verbinding en ontmoeting tussen organisaties en professionals. Bijvoorbeeld tijdens netwerkevents zoals de jaarlijkse MNX. We delen en duiden de nieuwste kennis en ontwikkelingen, zodat we hier als netwerk effectief op in kunnen spelen. Netwerkpartners krijgen een kick-start met de jaarlijkse challenge, worden in contact gebracht via het Infopunt en krijgen een podium via onze websites.

mnx19,mediawijsheid netwerk experience

De MNX - Hét jaarlijkse mediawijsheid-event voor het netwerk

Met een prikkelend programma en volop mogelijkheid om te netwerken vormt de MNX een impuls voor het netwerk. Hoe werken we aan een Nederland waarin iedereen de voordelen van media kan benutten en weerbaar is?

Lees meer
impactsessie,netwerken,netwerk mediawijsheid

Expertsessie - Gamen is meer dan een spelletje

NICAM en Netwerk Mediawijsheid organiseerden een expertsessie waarin veertien experts zochten naar 'next level' tips om ouders en opvoeders bewust te maken

Lees meer
KvM20, werkconferentie Kennis van Mediawijsheid

Werkconferentie - Kennis van Mediawijsheid

Tijdens deze werkconferentie kwamen netwerkpartners, beleidsmakers en onderzoekers samen om mediawijsheidonderzoek te bespreken. Welk onderzoek is nodig?

Lees meer

Challenge - Een kickstart voor netwerkpartners

Met de jaarlijkse stimuleringsregeling worden innovatieve mediawijsheidprojecten financieel ondersteund. Deelnemers van de Challenge Nederland Mediawijs namen deel aan de Accelerator Experience

Lees meer

Aanjagen van mediawijsheid in beleid

Om iedereen de mogelijkheid te bieden om mediawijs te leven, is structureel aandacht nodig in beleid en politiek. Daarom zet Netwerk Mediawijsheid urgente problemen en vraagstukken op de agenda. We adviseren en informeren beleidsinstellingen, ministeries, het parlement en maatschappelijke sleutelorganisaties. Daarnaast zetten we actieprogramma's en manifesten op en zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum Digitale geletterdheid.

Kamerbrief digitale zaken

Oproep tot publieke regie op digitalisering

Samen met publieke organisaties heeft Netwerk Mediawijsheid een brief aangeboden aan de Kamercommissie voor DiZa, om aandacht te vragen voor digitalisering.

Lees meer

Manifest - Ook jongeren met een LVB hebben recht op een leuk online leven

Meer dan 800 zorgprofessionals en -organisaties ondertekenden het manifest, waarmee zij aandacht vragen voor betere begeleiding in mediawijsheid.

Lees meer
'Zoek het uit!'

Digitale geletterdheid in het curriculum

Samen met partijen als het Ministerie van OCW, Stichting Leerplanontwikkeling en het ontwikkelteam Digitale geletterdheid van Curriculum.nu werken we aan mediawijsheid in het onderwijs.

Lees meer

Diversiteit & inclusie

De missie van Netwerk Mediawijsheid is iedereen mediawijs. Hiermee bedoelen we ook echt íedereen: dus ook mensen die in de mediasamenleving soms over het hoofd worden gezien, mensen die moeite hebben om mee te komen – of mensen die de kans daarvoor niet krijgen. Daarom stimuleert Netwerk Mediawijsheid actief een inclusieve aanpak en oog voor diversiteit.

All inclusive Learning Community

In de All inclusive Learning community bundelden netwerkpartners krachten om elkaar verder te helpen met kennis en ervaringen uit de praktijk over inclusie & mediawijsheid.

Lees meer
Impactsessie Netwerk Mediawijsheid

Netwerkpartners vergroten (digitale) inclusie

Om daadwerkelijk iedereen in staat te stellen om mee te doen aan de mediasamenleving werken we als netwerk aan (digitale) inclusie. Op deze pagina lees je over initiatieven uit het netwerk, en krijgen partners kennis, tips en tools.

Lees meer

Verklaring diversiteit & inclusie Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid is met meer dan duizend partners een bijzonder veelzijdig netwerk. Ons doel is om als netwerk een goede afspiegeling te vormen van de diverse Nederlandse samenleving. En actief te werken aan een inclusieve aanpak.

Lees meer

Internationaal

Nederland is wereldwijd voorloper op gebied van mediawijsheid en ons werk stopt niet bij de grens. We participeren in de Media Literacy Expert Group van de Europese Commissie en delen in dit verband actief kennis en inzichten uit met zusterorganisaties in andere Europese landen.Samen met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en Expertisebureau Online Kindermisbruik vormt Netwerk Mediawijsheid het Safer Internet Centre Nederland; onderdeel van een Europees netwerk van Safer Internet Centres.

digitale geletterdheid in het onderwijs

Safer Internet Centre Nederland

Het Safer Internet Centre NL ontwikkelt materialen en activiteiten waarmee jongeren zich kunnen ontwikkelen tot digitaal vaardige burgers.

Lees meer

Toekomst

In de eerste tien jaar van Netwerk Mediawijsheid (toen nog Mediawijzer.net) hebben we samen een stevige weg gebouwd voor een mediawijze jeugd van 0 tot 18 jaar. De missie van Netwerk Mediawijsheid is sinds 2019 om iedereen mediawijs te maken. Om dat te bereiken bouwen we de komende jaren samen met het netwerk aan nieuwe wegen.

Koersplaat Meerjarenplan

Op bovenstaande koersplaat is het meerjarenplan (2019-2023) gevisualiseerd. Deze laat zien welke wegen we de komende jaren bewandelen richting het uiteindelijke doel: Iedereen mediawijs. Zoals een brede weg voor volwassenen en een weg richting maatwerk voor kwetsbare groepen. Verspreid over de plaat zie je harde werkers die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan de weg naar mediawijsheid. Zij staan symbool voor het netwerk. Bekijk de interactieve weergave.