Fondsenoverzicht

Om tegemoet te komen aan een veel gestelde vraag vanuit het netwerk, heeft Netwerk Mediawijsheid een overzicht opgesteld van publieke en private fondsen die mogelijk in aanmerking komen om mediawijsheid projecten mee te financieren. Elk fonds kent zijn eigen criteria en voorwaarden. Daarom is er per fonds een beknopt overzicht samengesteld van de belangrijkste punten. Het is een ‘levend’ overzicht dat open staat voor verbetering en aanvulling. Daarbij houdt de redactie dit overzicht zo actueel mogelijk. Mocht je suggesties hebben, dan ontvangen wij deze graag via [email protected].

Download via deze link een pdf versie van dit overzicht: Fondsenoverzicht Netwerk Mediawijsheid

Actuele calls:

 

SIDN Fonds: Grip op polarisatie

Met de call 'Grip op polarisatie' roept SIDN op om voorstellen in te dienen voor tools of bewustwordings-/educatieprojecten die meer inzicht geven in en grip op online polarisatie. SIDN is op zoek naar projecten die inzicht geven in de online mechanismes achter polarisatie, en oplossingen die positieve polarisatie kunnen versterken/negatieve, toxische polarisatie afremmen. Deadline is 1 mei 2023, 13.00 uur.

Meer informatie

EMIF Media- en informatiegeletterdheid

Het hoofddoel van de oproep Media- en informatiegeletterdheid voor maatschappelijke veerkracht is het ondersteunen van initiatieven die digitale media en informatiegeletterdheid in Europa verbeteren. Alleen organisaties gevestigd in de EU, EFTA en UK komen in aanmerking. Open tot 28 april 2023

Meer informatie

 

Ammodo

Ammodo bevordert kunst en wetenschap. Ammodo richt zich daarbij op projecten die a.d.h.v. internationale maatstaven een bijzondere plaats innemen. Op het gebied van kunst steunt Ammodo projecten die door hun niveau en vernieuwende of uitzonderlijke karakter een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van of waardering voor kunst. Ammodo is daarbij actief binnen de velden beeldende kunst en podiumkunst (muziek, dans en theater). Op het gebied van wetenschap steunt Ammodo projecten die een impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van wetenschap of verspreiding van wetenschappelijke kennis.

Zie voor meer informatie: ammodo.org

Amsterdams Fonds voor de Kunsten

De regeling Cultuurparticipatie is één van de regelingen van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. De regeling is bedoeld voor projecten en programma’s die zich primair richten op cultuurparticipatie of actieve deelname aan kunst en cultuur en die niet binnenschools plaatsvinden. Dit kan onder meer door projecten en programma’s die zich richten op amateurkunst, die het draagvlak voor cultuur verbreden en die zich richten op talentontwikkeling.

Voor meer informatie kun je hier terecht: amsterdamsfondsvoordekunst.nl/aanvragen

Jaarlijkse Challenge van Netwerk Mediawijsheid

De missie van Netwerk Mediawijsheid is het verbinden, versterken en inspireren van mediawijsheid initiatieven en organisaties rond mediawijsheid. Een van de instrumenten om dit te bereiken is de jaarlijkse stimuleringsregeling, waarmee Netwerk Mediawijsheid 50.000 euro beschikbaar stelt om te verdelen onder mediawijze initiatieven van netwerkpartners.

Meer informatie: netwerkmediawijsheid.nl/stimuleringsregeling

Creative Europe Programma (2021-2027)

Het Creative Europe Programma is de opvolger van het MEDIA programma van de Europese Commissie. Als je actief bent in de audiovisuele of creatieve sector dan kun je subsidie aanvragen voor productie, distributie, vertoning, festivals, markttoegang en training. Nieuw zijn de subsidies voor publieksbereik en mediawijsheid en voor de ontwikkeling van videogames.

Meer informatie: ondernemersplein.nl/subsidie/creative-europe

Crowdfunding

Crowdfunding staat voor het financieren van projecten of ondernemingen door vele kleine bijdragen vanuit een social network. Social networking is hier dus van belang: meer ‘vrienden’ betekent mogelijk ook meer investeerders. Het grote voordeel van deze methode is dat men in principe niet zozeer investeerders achter zich krijgt die in een project stappen voor de winst, maar vooral vanwege de band die een investeerder heeft met dit project. Het gaat om het genereren van collectieve samenwerking, aandacht en vertrouwen (vaak op internet). De kracht van crowdfunding zit hem vooral in een minder formele aanpak en het grote publiek dat men kan bereiken op deze manier. Wellicht is dit ook een mogelijkheid voor jouw/jullie project.

Op deze website staat een overzicht welke crowdfunding platformen er zijn, zowel nationaal als internationaal: douwenkoren.nl/platformoverzicht

CREA

Vanuit het Creative Europe Programme (CREA) is 2,4 miljoen euro beschikbaar voor mediawijze projecten. Bekijk de voorwaarden en doe een aanvraag op de website: ec.europa.eu/info/funding-tenders/

EMIF

Het Europees media- en informatiefonds (EMIF) stelt 1,6 miljoen euro beschikbaar voor organisaties die bezig zijn met o.a. mediawijsheid of desinformatie. Een aanvraag doen kan tot 28 april 2023. Alle informatie die je nodig hebt om een aanvraag te doen vind je op deze site: gulbenkian.pt/emifund

Erasmus+

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ bevordert de Europese samenwerking in onderwijs, opleiding, jeugd en sport en biedt kwalitatieve en innovatieve toekomstmogelijkheden voor alle jongeren, professionals en vrijwilligers in het onderwijs en de jeugdsector. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren. Het Erasmus+ programma heeft tot doel mogelijkheden te creëren voor organisaties die actief zijn in de formele, non-formele en informele educatie om samen te werken met en te leren van buitenlandse partners. Het Erasmus+ programma wil hiermee de relatie versterken tussen onderwijs, arbeidsmarkt, onderzoek en innovatie.

Meer informatie staat op de website: erasmusplus.nl

EU Subsidiewijzer

Creative Europe Desk NL | DutchCulture biedt een handige EU Subsidiewijzer die je de weg wijst in de financieringsmogelijkheden voor culturele-, audiovisuele- en erfgoedprojecten. Door enkele stappen te doorlopen worden de relevante informatie en bijbehorende contactgegevens getoond.

Raadpleeg de EU Subsidiewijzer hier: creativeeuropedesk.nl/nl/eu-subsidiewijzer

Evens Foundation

De Evens Stichting ontwikkelt initiatieven en steunt projecten die het harmonieus samenleven van burgers en staten binnen een vreedzaam Europa bevorderen. Dit met respect voor individuele en collectieve diversiteit als ook fysieke en psychische integriteit, met bijzondere aandacht voor de ander.

De Evens Stichting is een stichting van openbaar nut gevestigd in Antwerpen, met bijkomende bureaus in Parijs en Warschau. De Evens Stichting initieert en ondersteunt duurzame projecten, en reikt tweejaarlijkse prijzen uit die bijdragen tot de ontwikkeling en versterking van Europa, gebaseerd op culturele en sociale diversiteit. Evens steunt voornamelijk projecten op het gebied van vredeseducatie en media & duurzame vredesopbouw in Europa. Projecten op het gebied van vredeseducatie, media-educatie, kunst & wetenschap komen in aanmerking voor de prijzen.

Voor meer informatie kun je terecht op: evensfoundation.be/prizes

Fonds 1818

Stichtingen of verenigingen kunnen een aanvraag indienen bij Fonds 1818 wanneer het project ten goede komt aan de inwoners van de regio waarin het fonds actief is. Het gaat om de regio’s Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden, de Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Het project dient een (cultureel) maatschappelijk doel te hebben. In grote lijnen zijn de projecten onder te verdelen in vier aandachtsgebieden: Zorg en Welzijn, Natuur en Milieu, Kunst en Cultuur en Educatie en Nieuw Beleid. Projecten in de categorie Educatie richten zich vooral op het verwerven van kennis en op ontplooiing. Het benutten van kansen en het ontwikkelen van talenten zijn belangrijk, evenals een actieve rol voor de jongeren om wie het gaat. Verder wordt het van belang geacht de ouders te betrekken bij het onderwijs en projecten die verschillende werelden van jongeren met elkaar verbinden. Aanmelding hiervoor is het gehele jaar mogelijk.

Zie voor meer informatie: fonds1818.nl/aanvraag-indienen

Fonds 21

Fonds 21 steunt projecten en initiatieven voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zo willen zij de Nederlandse samenleving verrijken. Professionele partijen kunnen bij Fonds 21 een aanvraag indienen voor ondersteuning vanaf 10.000 euro. Ook biedt Fonds 21 telkens wisselende programmaregelingen, gericht op actuele thema’s, om op een pro actieve manier een impuls te geven aan de sector. Binnen Kunst & Cultuur bevordert Fonds 21 initiatieven van professionele kunstinstellingen om een groter of juist een ander publiek te bereiken. Ook hebben zij aandacht voor bijzondere projecten en experimenten voor kleiner publiek en staan open voor educatieprojecten. Binnen Jongeren & Mediawijsheid/Geletterdheid (Jongeren & Maatschappij) stimuleert Fonds 21 initiatieven van professionele organisaties waardoor jongeren meer zelfredzaam worden.

Zie voor meer informatie: fonds21.nl/aanvragen

Fonds Cultuur+Financiering

Je zoekt financiering voor een cultureel project of evenement, of voor je eigen onderneming of culturele organisatie in de creatieve sector. Je weet welke stap je wilt zetten en dat je daar geld voor nodig hebt. Maar het is niet makkelijk de financiering rond te krijgen – ook al ben je ervan overtuigd dat dit geld zichzelf terugverdient. Dan kan het Fonds Cultuur+Financiering je helpen. Met een lening tegen lage rente bijvoorbeeld. Of met een goed advies over de optimale financieringsmix. Cultuur+Ondernemen verstrekt leningen tot € 40.000 aan kunstenaars, creatieven en culturele instellingen. Bijvoorbeeld voor een modecollectie, aanpassingen aan een studio, atelierruimte, apparatuur of instrumenten. Voor leningen groter dan € 40.000 bieden wij een borgstelling aan voor (een deel van) het te lenen bedrag. Zij werken hiervoor samen met Triodos Bank. Alle leningen en de borgstellingen worden verstrekt vanuit het Fonds Cultuur+Financiering.

Voor verdere details kun je terecht op de volgende website: cultuur-ondernemen.nl/culturele-financieringswijzer

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft als missie vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen te ondersteunen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil een brug vormen tussen cultuur en de samenleving.

Om dit te realiseren heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie drie programma’s gericht op cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling. Om onze slagkracht te vergroten werken zij samen met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennisinstellingen.

Om de missie van het Fonds zo goed mogelijk te volbrengen, zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig cultuuronderwijs, met name voor kinderen;
  • bijdragen aan een innovatief, aantrekkelijk en duurzaam aanbod voor actieve cultuurparticipatie in Nederland;
  • bijdragen aan het vinden en begeleiden van toekomstig toptalent in Nederland.

Meer informatie is te vinden op: cultuurparticipatie.nl

Fondswervingonline - kunst, cultuur & media

Fondswervingonline helpt je met het vinden en aanvragen van subsidies en fondsen. Onder de categorie Kunst, cultuur en media zijn meer dan 700 actuele fondsen en subsidies te vinden. Een lidmaatschap is vereist en bedraagt €25 per maand.

Meer informatie is te vinden op: www.fondswervingonline.nl

GO Fonds

Toegang tot informatie is essentieel voor iedereen. Het GO Fonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving, zodat informatie begrijpelijk, veilig, duurzaam en toegankelijk is en iedereen de vaardigheden kan ontwikkelen om ermee om te gaan.

Meer informatie: www.gofonds.nl

Karin van Ringen Fonds

Het Karin van Ringen Fonds biedt financiële steun aan culturele activiteiten op het gebied van literatuur, theater en journalistiek. Het fonds is opgericht na het overlijden van Karin van Ringen, een Amsterdamse rechter met een grote liefde voor kleinschalige culturele initiatieven.

Meer informatie: karinvanringenfonds.nl

Nederlands Letterenfonds

De regeling stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten op het gebied van digitale media en/of internet. De regeling stimuleert (jonge) talentvolle schrijvers en vertalers om onder begeleiding hun multimediale vaardigheden uit te breiden en artistiek onderzoek te verrichten. Ambitie en artistieke kwaliteit staan hierbij voorop. Het beschikbare budget is € 60.000 per kalenderjaar, met een maximum van € 10.000 per aanvraag. Daarnaast stimuleert het Letterenfonds de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop.

Je kunt subsidie aanvragen voor projecten waarvan de digitale omgeving van wezenlijke invloed is op de vorm en inhoud van het project. Een project dient verder overwegend literair van aard te zijn en meerwaarde te hebben binnen een (of meerdere) van de volgende categorieën: creatie, curatorschap of verdieping. Projecten die inzetten op digitale literaire creatie komen eerder in aanmerking voor ondersteuning dan de andere categorieën.

Voor meer informatie wat betreft dit fonds kun je terecht op: letterenfonds.nl/nl/subsidies

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. De stichting helpt hen om gewoon te kunnen spelen, leren, wonen, werken, uitgaan; liefst samen met leeftijdgenoten zonder handicap. Kunst, cultuur, informatie en voorlichting horen daarbij. NSGK geeft bijvoorbeeld ook financiële steun aan projecten die jongeren met een handicap wegwijs maken in de (digitale) media. Of programma’s die zorgen voor een positievere beeldvorming over leven met een beperking. NSGK steunt jaarlijks ruim 200 projecten en kan haar werk doen dankzij donateurs en vrijwilligers. NSGK verstrekt bijdragen aan organisaties die zich inzetten voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland tot 30 jaar.

Voor verdere details over een aanvraag kun je terecht op de volgende website: nsgk.nl/doe-een-aanvraag

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Het fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen, door projecten te stimuleren die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen. Op deze manier wordt geprobeerd aan de missie te voldoen. Daarnaast investeert het fonds in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoetingen tussen jong en oud. Projecten die vallen binnen de categorieën Diversiteit, Actief burgerschap of Samenhang in de buurt maken kans op (financiële) steun. Aanmelding hiervoor is het gehele jaar mogelijk.

Zie voor meer informatie: oranjefonds.nl/aanvragen

Pictoright Fonds

Via het Pictoright Fonds kunnen organisaties die zicht inzetten voor beeldmakers financiële ondersteuning aanvragen voor sociale, culturele en educatieve doeleinden.

Meer informatie: pictoright.nl/fonds

Prins Bernhard Cultuur Fonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland. Het fonds richt zich op vijf werkterreinen waarop het actief wil zijn: geschiedenis en letteren, beeldende kunst, podiumkunsten, monumentenzorg en natuurbehoud. Het Cultuurfonds heeft een aantal projecten met specifieke richtlijnen, zoals onder andere publicaties (inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media); onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia; en educatieve projecten. Zo wil het Cultuurfonds met bijvoorbeeld de educatieve projecten specifieke doelgroepen kennis laten maken met cultuur en natuur in Nederland. Met het ondersteunen van educatieve projecten wil het fonds aanvragers stimuleren om op nieuwe, bijzondere wijze een doelgroep te bereiken, binnen en buiten het onderwijs.

Kijk voor meer informatie en alle specifieke richtlijnen op:
https://www.cultuurfonds.nl/fondsen

RVO - Vroegefasefinanciering

Met deze lening wil de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland innovatieve starters en mkb-ondernemingen de kans geven om hun idee te testen op markt. Zowel starters als gevestigde bedrijven kunnen aanspraak maken op Vroegefasefinanciering. De lening is bedoeld om een idee van de planfase in de startfase te krijgen.

Zie voor meer informatie: rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff

SIDN Fonds

SIDN fonds is een onafhankelijk fonds dat in 2014 op initiatief van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is opgericht. SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen, en ondersteunt vernieuwende internetprojecten die het verschil kunnen maken. De projecten moeten bijdragen aan de doelstellingen van het SIDN fonds: versterking van het internet; empowerment van de gebruiker; of “Tech for Good”, oftewel het stimuleren van creatief en innovatief gebruik van internet, waarmee maatschappelijke en/of economische impact wordt gerealiseerd.

Kijk voor meer informatie op de website: sidnfonds.nl

Stichting Doen

Stichting DOEN is actief op zoek naar 'voorlopers': initiatieven van mensen die het heft in eigen hand nemen en zo bijdragen aan een wereld waarin mensen beter met elkaar en met hun omgeving omgaan. DOEN denkt zo beter in te spelen op ontwikkelingen en terreinen waar anderen iets laten liggen en maakt zo vernieuwende ideeën of initiatieven (sneller) mogelijk. Binnen het thema Sociaal worden er verschillende programma’s onderscheiden: Sociaal Ondernemen en Nieuwe Ontmoetingsplekken. Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, maar deze dient minimaal 4 maanden voor de start van het project binnen te zijn bij Stichting DOEN.

Of je initiatief in aanmerking komt voor een subsidie kun je nagaan op: doen.nl/aanvraag-doen

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beperkt zich tot architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke cross-overs. Het fonds biedt meerdere subsidie regelingen, waaronder de Deelregeling E-Cultuur, het Gamefonds en de Non-Fictie Transmediaregeling.

Binnen de Deelregeling E-cultuur kan ondersteuning worden aangevraagd voor culturele/artistieke/creatieve projecten die zich begeven binnen het domein van ontwerp, technologie, innovatie en maatschappij. Het domein van de e-cultuur is bij uitstek interdisciplinair: crossovers tussen architectuur, vormgeving, kunst, wetenschap, muziek, games en andere terreinen behoren tot de mogelijkheden. De Deelregeling E-cultuur is in de eerste plaats bedoeld voor makers, maar staat ook open voor medialabs en andere organisaties die op projectbasis werken. Voor meer informatie: stimuleringsfonds.nl

Het Gamefonds is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mediafonds projecten ondersteunen die de ontwikkeling van artistieke games een kwaliteitsimpuls geven. Bovendien willen de fondsen de interdisciplinaire samenwerking tussen vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars, culturele instellingen (of anderszins betrokken disciplines of organisaties bij de ontwikkeling of productie van de game) bevorderen. Op de website is meer te vinden: stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/gamefonds

De Non-Fictie Transmediaregeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in samenwerking met het Mediafonds en het Nederlands Filmfonds nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling stimuleren. Binnen dit samenwerkingsproject is voor 2023 door de drie fondsen een totaalbedrag van € 1.250.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit, die de grenzen van het lineaire documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben.

De drie fondsen willen met deze regeling projecten met artistieke kwaliteit binnen het interdisciplinaire medialandschap stimuleren, alsmede cross-overs en innovatie bevorderen bij producties waarin filmische elementen, vormgeving en e-cultuur samen komen. Hier is meer te lezen over deze regeling: stimuleringsfonds.nl

Voor Je Buurt

Voor je Buurt is een crowdfunding platform voor lokale initiatieven. Iedereen met een goed idee voor hun dorp, buurt, stad, school of (sport)vereniging kan via deze website geld inzamelen en hulp vragen om het idee te realiseren. Ook mensen met duurzame en groene ideeën voor hun omgeving zijn van harte welkom bij Voor je Buurt. Bewoners, maar ook bedrijven, kunnen hier geld doneren, of tijd, ruimte en materiaal ter beschikking stellen. Je kunt op 3 manieren helpen om je omgeving te verbeteren met Voor je Buurt. Je kunt doneren, een project starten en partner worden.

Voor meer informatie kun je terecht op deze website: voorjebuurt.nl/zo-werkt-het

Voordekunst

Op de website van Voor De Kunst kun je je project plaatsen waarna donateurs je helpen je project te realiseren, deels via crowdfunding. Daarnaast ontvangen projecthouders van een van de partners van Voor de Kunst subsidie en met deze combinatie is het mogelijk om je financiering rond te krijgen.

Voor meer informatie kun je terecht op: voordekunst.nl

VSB Fonds – Mens & Maatschappij

Het VSB fonds zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen actief deelneemt. Een samenleving waarin ieder mens onderdeel is van een groter geheel, een eigen plek heeft en erkenning krijgt, zodat iedereen zich kan ontwikkelen en zelf ook een bijdrage kan leveren. Om dit te bereiken ondersteunt VSB fonds projecten die erop gericht zijn mensen te inspireren, met elkaar in contact te brengen en hen bewust te maken van zichzelf en hun omgeving. Via de regeling Mens & Maatschappij ondersteunen zij projecten die mensen in staat stellen om mee te doen aan het sociale en economische leven. Projecten die als doel hebben mensen zelfbewuster en krachtiger te maken, zodat ze als verantwoordelijk burger een bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Het VSB fonds kiest voor projecten die zich richten op mensen die zonder extra steun niet of met grote moeite kunnen meedoen aan de samenleving. Soms staan fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in de weg. Soms zijn het levensomstandigheden of vooroordelen en onbegrip en dreigen mensen te worden uitgesloten.

Voor meer informatie: vsbfonds.nl/mens-maatschappij

Suggesties?

Heb je of ben je bekend met een instelling of fonds dat (financiële) ondersteuning verleent aan mediawijsheid gerelateerde projecten en initiatieven? Ben je zelf werkzaam in dit veld en heb je goede ervaringen met een fonds dat nog niet in deze lijst staat? Laat het ons weten via [email protected], zodat wij deze lijst verder kunnen uitbreiden!