Structuur Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid werkt als netwerkorganisatie voor en met meer dan duizend netwerkpartners. Dat betekent dat de missie, visie, doelstellingen en activiteiten vanuit het netwerk ontstaan en worden uitgevoerd. 

Vijf van de netwerkpartners nemen hierin het voortouw. Deze vijf ‘kernpartners’ zijn: Beeld & Geluid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, HUMAN, Kennisnet en de KB, nationale bibliotheek. Zij zijn verantwoordelijk voor de bemensing, financiering en uitvoering van de activiteitenplannen van het netwerk. De kernpartners werken samen in een ‘coördinerende kern’, die bestaat uit een Stuurgroep, Kerngroep en Programmateam.

Om ervoor te zorgen dat de koers van het netwerk in voortdurende afstemming met het netwerk tot stand komt, houdt het Programmateam nauw contact met netwerkpartners. Ook worden adviezen ingewonnen bij de onafhankelijke Programmaraad en de onafhankelijke Wetenschappelijke Raad. Het Programmateam vormt het aanspreekpunt voor de netwerkpartners en vervult de rol van verbinder, steunpunt, wegwijzer en gangmaker.

Elk jaar vraagt Netwerk Mediawijsheid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een projectbekostiging aan voor de uitvoering van de activiteitenplannen van het programma.

Op deze pagina lees je over de rol van het netwerk en de coördinerende kern en welke mensen daarin werkzaam zijn.

Het netwerk

Bij het netwerk zijn meer dan duizend organisaties aangesloten die zich inzetten op gebied van mediawijsheid. Netwerkpartners sluiten zich bij het netwerk aan om kennis te delen, samen te werken en invloed uit te oefenen op mediawijsheid beleidszaken. Alle netwerkpartners ondertekenen een intentieverklaring. Daarmee geven zij aan dat zij de gezamenlijke missie onderschrijven en daarvoor hun kennis, ervaring en activiteiten op gebied van mediawijsheid willen inbrengen.


De coördinerende kern

Programmateam

Het Programmateam is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en verantwoorden van de activiteiten van het programma. Het Programmateam faciliteert de netwerkpartners en biedt hen de mogelijkheid voor inhoudelijke bijdragen en deelname aan netwerkbijeenkomsten, expertsessies, onderzoeken, campagnes, websites, tools, modellen en stimuleringsregelingen. Ook is er regelmatig een peiling van de tevredenheid onder netwerkpartners om te bepalen hoe het programmateam haar ondersteunende rol het beste kan invullen en verbeteren.


Stuurgroep

De Stuurgroep wordt gevormd door vijf organisaties: Beeld & Geluid, ECP, Human, Kennisnet en de Koninklijke Bibliotheek. De Stuurgroep bepaalt de koers van het netwerk, mede op basis van co-creatie-sessies met het netwerk. Ook zorgen zij voor de financiering en bemensing van het Programmateam. De Stuurgroep komt ongeveer vier keer per jaar bijeen.

Bekijk de koersplaat met een weergave van het meerjarenplan 2019-2023.


Kerngroep

De Kerngroep is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de besluitvorming in de Stuurgroep en verbinden de eigen organisatie aan dat van het programma. De Kerngroep komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar.


Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad is begin 2019 opgericht met als doelt doel de Kennis- en Onderzoeksagenda van het Netwerk Mediawijsheid op te stellen. Zij bouwt voort op onderzoek naar mediawijsheid dat de afgelopen jaren is verricht en monitort het lopende onderzoek.