Toolkit: Intercultureel digitaal burgerschap in de wijk

donderdag 22 februari 2018

In september 2017 sloot Mira Media [Mira Media is permanent gesloten- red.] het driejarig internationale DGGMLF-project af. Dit project is de internationale versie van het project Digitale Generatie Kloof in Allochtone Gezinnen (DGAG) dat Mira Media eerder in Utrecht ontwikkelde. Het DGGMLF-project is ondersteund door Erasmus Plus en Mediawijzer.net en uitgevoerd in Utrecht, Amsterdam Noord, Londen (Verenigd Koninkrijk), Bologna (Italië), Modena (Italië) en Boekarest (Roemenië). DGGMLF richt zich op de interculturele mediaopvoeding van migranten- en Roma-ouders.

Gedurende de projectperiode werden er interculturele coaches geworven en opgeleid, samenwerkingsverbanden gesloten tussen scholen en NGO’s en bibliotheken gevormd om vervolgens contact te leggen met de migranten- en Roma gemeenschappen in de deelnemende steden. Op basis van het Utrechtse DGAG-model werden in transnationale Academies trainingsprogramma’s voor coaches ontwikkeld, wervingsmethodieken besproken en ervaringen met de training van cyberouders uitgewisseld. Ook werden wederzijdse werkbezoeken afgelegd. De ervaringen van de projectpartners zijn aan het einde van het project vastgelegd in de Engelstalige toolkit ‘Intercultural Digital Citizenshop in the Community – Toolkit on Media and Digital Literacy Skills for Migrant and Socially Marginalized Families’, oftewel over intercultureel digital burgerschap in de wijk.

Diversiteit van migrantengroepen

Het DGGMLF-project is een interessant project omdat elk land te maken heeft met migrantengroepen uit andere herkomstlanden, die ook om verschillende redenen naar de respectievelijke landen zijn ‘verhuisd’. De Roma groepen in Roemenië vormden daarbinnen wel een heel speciale groep: dit zijn geen migranten, maar ze zijn wel volledig geïsoleerd en ze wonen vaak in armoede in het eigen land.

Ook de culturele-, sociale-, educatieve- en politieke setting waarin de verschillende partners moeten werken is verschillend. De onderwijssystemen zijn anders, de visie op migratie- en achterstandsgroepen verschilt, niet overal zijn er sociale wijkinstellingen die zich buiten de school met ouders en kinderen bezighouden en ook het overheidsbeleid met betrekking tot digitaal burgerschap en 21ste eeuwse vaardigheden is een wereld van verschil. Vergelijkbaar zijn de vragen van de ouders, het mediagedrag van de kinderen, de betrokkenheid van de onderwijzers en het doel en de uitgangspunten van de bibliotheken.

Uitkomsten

Het project heeft uiteindelijk verdeeld over de zes steden geresulteerd in:

  • 48 geschoolde interculturele mediacoaches;
  • 120 geschoolde cyberouders;
  • 500 opvoedprofessionals die deelnamen aan lokale conferenties/bijeenkomsten;
  • 1100 migranten en Roma ouders die namen deel in 107 info voorlichtingsbijeenkomsten;
  • 109 follow up themabijeenkomsten.

Bij de deelnemende bibliotheken en scholen ontstonden 13 digital support points voor migranten- en Roma ouders. Het project werd in Boekarest afgesloten met een internationale conferentie waar de Engelstalige toolkit werd gepresenteerd.

Over de toolkit

De toolkit is bedoeld voor iedereen die een duurzame start wil maken met de ondersteuning van migrantenouders en andere ouders in achterstandsituaties. De toolkit beschrijft verschillende elementen van het proces en geeft handige en belangrijke tips over de wijze waarop migranten ouders kunnen worden ondersteund bij de mediaopvoeding van hun kinderen. Er is speciale aandacht voor de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden in de wijk en de scholing van allochtone cyberouders.

  • De toolkit start met een beschrijving van het begrip digitaal burgerschap, om vervolgens verder te gaan met een beschrijving van de impact van digitalisering op migranten- en laagopgeleide gezinnen.
  • In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop er in wijken door organisaties en instellingen kan worden samengewerkt. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat de wereld van het kind bestaat uit het gezin, de school, de wijk en de virtuele wereld.
  • Daarna wordt ingegaan op de ondersteuningsstructuur die kan/moet worden opgebouwd om ouders en kinderen te ondersteunen. Dit met aandacht voor de kwaliteiten van de interculturele mediacoaches, de werving van ouders, verantwoordelijkheid van de ouders, inhoud van de bijeenkomsten en de scholing van cyberouders.
  • Tenslotte bevat de toolkit een stappenplan voor wijkgericht werken en voorbeelden van good practices, die in het project zijn ontwikkeld. Kortom, een leerzame toolkit voor de liefhebber!

» Download hier de toolkit

Vervolg

coliblite

Groepsfoto van de deelnemende partners

Het DGGMLF-project heeft inmiddels een vervolg gekregen in een nieuw driejarig COLIBLITE-project. Dit project wordt uitgevoerd in dezelfde steden en met dezelfde partners. In het COLIBLITE-project gaan bibliotheken, scholen, geschoolde cyberouders en wijkorganisaties samen aan de slag om ouders en kinderen te ondersteunen bij de verwerving van digitale 21ste eeuwse vaardigheden. Het project is gebaseerd op de constatering dat kinderen met laagopgeleide ouders vaak met een digitale achterstand het voortgezet onderwijs instromen. Het gaat daarbij vaak om typvaardigheden, kennis van software en vaardigheden rondom mediawijsheid. In dit project hebben de bibliotheken onder leiding van De Bibliotheek Utrecht het voortouw genomen. Het Utrechtse samenwerkingsverband bestaat uit de bibliotheek Utrecht, Mira Media, sociaal makelaar organisatie Me’kaar (coördinator brede school) en naar verwachting drie scholen rondom de bibliotheek Zuilen.

Reacties 1

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.