Uitslag Stimuleringsregeling 2013: deze projecten dragen bij aan mediawijsheid in po

donderdag 13 februari 2014

Sinds 2009 kunnen netwerkpartners via de jaarlijkse Mediawijzer.net Stimuleringsregeling een beroep doen op financiële ondersteuning bij hun mediawijsheid projecten. Het doel van de Stimuleringsregeling 2013 is om bij te dragen aan de realisatie van het po-stappenplan. Dit plan omvat een programma aan activiteiten om mediawijsheid eind 2014 in het basisonderwijs in te bedden. Aan het netwerk is gevraagd om voorstellen in te dienen voor de ontwikkeling van drie soorten leermiddelenbanken: een gericht op lesmateriaal te gebruiken in de klas, een voor de nascholing van leerkrachten en een gericht op pabo’s. De uitslag van deze regeling is bekend.

Projecttoekenning Stimuleringsregeling 2013-2014
Een onderdeel van onze missie is het versterken van mediawijsheid initiatieven door netwerkpartners met elkaar te verbinden. In het kader van de stimuleringsregeling dienen projecten daarom samenwerking en synergie te bevorderen en met minimaal drie verschillende netwerkpartners worden uitgevoerd. De volgende netwerkpartners en hun projecten krijgen financiële steun vanuit de regeling 2013:

OntdekMedia 2.0
Aanvrager: Uitgeversacademie BV
Partners:

 • Basisschool de Akker uit Dieren
 • Patsboem!
 • Innofun

De aanvraag betreft de ontwikkeling van een online vakbibliotheek waarmee po-leerkrachten werkvormen uit bestaande lesmethodes eenvoudig kunnen omruilen voor een werkvorm waarbij nieuwe mediaplatformen gebruikt worden zoals Pinterest. Deze aanvraag komt van alle ingediende voorstellen het dichtste bij de bedoeling van deze stimuleringsregeling. Het wordt de leerkracht erg eenvoudig gemaakt om te experimenteren met nieuwe werkvormen en alternatieve lessen en dat alles binnen een bestaande methode.

M@LT – Mediawijsheidcompetenties van Leerkrachten Transparant Toetsen en Trainen
Aanvrager: Teachers in Media
Partners:

 • TeachersChannel
 • EduTalent
 • Nieuws in de klas
 • KlasseTV

De aanvraag betreft het ontwikkelen van een mediawijsheid zelftoets en e-learningmodule op het platform TeachersChannel. De adviescommissie was ingenomen met de samenstelling van sterke spelers binnen het projectteam. Daarmee is het initiatief verzekerd van een groot bereik en wordt beschikt over veel ervaring. De inzet van e-learning wordt gewaardeerd, alsook de inbedding van het project in een bestaande structuur.

PABO Leermiddelenbank Mediawijsheid + Toets
Aanvrager: TeachersChannel (Pabo)
Partners:

 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Windesheim – Pabo
 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen – Pabo
 • Online-Onderwijs.nu – CITO

De aanvraag betreft het beschikbaar stellen van het platform TeachersChannel-Pabo als leermiddelenbank voor mediawijsheid voor alle 30 pabo’s in Nederland, met daarbij de minor ‘Mediawijsheid en mediaopvoeding’ van Windesheim als leidraad (deze minor is in een voorgaande regeling door Mediawijzer.net mede bekostigd). Er worden materialen uit drie pabo’s opgenomen, daarnaast wordt een toets ontwikkeld.

Toelichting regeling 2013
Voor het po heeft Mediawijzer.net samen met het netwerk het po-stappenplan opgesteld. In lijn met het stappenplan zijn voor de Stimuleringsregeling 2013 drie projectonderwerpen vastgesteld:

 1. Een leermiddelenbank mediawijsheid voor leerlingen in het po, te gebruiken door leerkrachten in de dagelijkse praktijk.
 2. Een leermiddelenbank mediawijsheid voor de pabo.
 3. Een leermiddelenbank voor leerkrachten

Om ervoor te zorgen dat bij de drie projectonderwerpen dezelfde kennisbasis werd gehanteerd heeft Mediawijzer.net een theoretisch kader op laten stellen door ITS, Radboud universiteit. Dit kader bestaat uit een:

 • Rapportage met daarin een analyse van 26 mediawijsheid methodes in het po
 • Analyse van de mediawijsheid praktijk van 8 pabo’s
 • Survey onder leerkrachten
 • Literatuurstudie naar de ontwikkelingsniveaus van kinderen

Het Theoretische Kader biedt het netwerk een kennisbasis om mediawijsheid leermateriaal te koppelen aan competenties en aan het curriculum in het po. De bevindingen zijn verwerkt in een beschrijving en uitwerking van mediawijsheid competentieniveaus voor po-leerlingen, -leerkrachten en pabo-studenten.

Door ook de stimuleringsregeling van 2013 te richten op de ontwikkeling van ‘Leermiddelenbanken’ voor het po, heeft Mediawijzer.net met het po-stappenplan in 2013 een stevige impuls gegeven aan de inbedding van mediawijsheid in het basisonderwijs. We houden het netwerk op de hoogte van de voortgang van de projecten.

Achtergrondinformatie Stimuleringsregeling 2013
» Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2013 informatie (red. niet meer beschikbaar)
» Rapportage Mediawijsheid in het po 2013 door ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
» Competentieniveaus voor po-leerlingen
» Competentieniveaus voor po-leerkrachten en pabo-studenten
» Overzicht projecten uit Stimuleringsregeling 2009-2013

Meer informatie over de regeling van 2014 volgt nog.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.